CliëntbelangenWie betaalt wat?

In dit document staat uitgesplitst wie welke kosten moet betalen.

Wie betaalt wat?

Bekijk de tarieven voor alle verschillende onderdelen.

Tarieven

Wlz, Wmo en eigen bijdrage

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke opvang (Wmo). Elke Nederlander betaalt hiervoor premie. Op basis van deze premie wordt een groot gedeelte van de ondersteuning door De Overburen door het rijk aan de organisatie betaald.

De overheid heft een eigen bijdrage aan iedereen die van ondersteuning in het kader van de Wlz of Wmo gebruik maakt. In het kader van de Wlz gebeurt dat centraal vanuit Den Haag. In het kader van de Wmo gebeurt dat decentraal, door de gemeenten. Daarom kan de eigen bijdrage voor ondersteuning in het kader van de Wmo per plaats verschillen.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdrage voor de Wlz en de Wmo. Voor vragen over de eigen bijdrage van het CAK kan contact opgenomen worden met het CAK via de website www.hetcak.nl.

Let op: Het kan een aantal maanden duren voordat de cliënt bericht krijgt van het CAK hoe hoog de eigen bijdrage is. Cliënten wonen soms al geruime tijd bij De Overburen en lijken hun volledige uitkering of salaris te kunnen besteden, totdat er plotseling een rekening komt. We adviseren daarom iedereen vanaf de eerste maand geld te reserveren voor de eigen bijdrage CAK.

Waar heeft u recht op in het kader van de Wlz?

Cliënten en cliëntenraden in Wlz­-zorginstellingen hebben nogal eens vragen zoals: Wie betaalt de pedicure? Wie moet er mee op huisartsenbezoek? En hoe zit het nu precies met de kosten voor de was?

Informatie over de kosten voor de zorg in een Wlz-setting kunt u vinden in het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland. (www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas). Ze staan in de rubriek ‘Verblijf in een instelling’ / ‘Overige voorzieningen’. Het kompas is bestemd voor burgers en professionals in de zorg. De informatie is ook  te verkrijgen bij onze afdeling cliëntbelangen.

 Let op: De Overburen levert geen behandeling. Dit kan consequenties hebben voor toepassing van de genoemde richtlijnen in het Wlz-kompas.

Inrichting van kamer/appartement

Wlz-zorg met verblijf is altijd zorg in natura. Een instelling die verblijf biedt moet dat verblijf ook mogelijk maken. Dat betekent dat Stichting de Overburen zorgt voor een eenvoudige, adequate inrichting van de kamer.

Stichting de Overburen biedt nieuwe cliënten de mogelijkheid om de kamer of het appartement zelf geheel of gedeeltelijk in te richten. Als de client dat ook wenst, komen de kosten voor de eigen inrichting voor eigen rekening van de client. Als een client zijn kamer niet zelf wil of kan inrichten, om welke reden dan ook (financieel of anderszins), dan zorgt De Overburen dus voor een eenvoudige, adequate inrichting van de kamer.

Aanvullend hierop bepaalt het zorginstituut dat in gevallen waarin bijvoorbeeld bepaalde inrichting verplicht is, bijvoorbeeld een hoog-laag bed, dat dan de kosten hiervoor voor rekening komen van de zorgorganisatie, Stichting De Overburen dus.

Administratiekantoren

De Overburen mag geen verantwoordelijkheid dragen voor het geldbeheer van de cliënt. De begeleider ondersteunt een cliënt hoogstens bij de besteding van kleine bedragen, zoals het doen van boodschappen voor de maaltijd, hobby of andere kleine zaken. Cliënten hebben de mogelijkheid om het geldbeheer uit te besteden aan een erkend administratiekantoor, indien ouders of familieleden dat niet kunnen of willen doen. Hieronder vindt u enkele administratiekantoren waar cliënten van De Overburen hun financiën kunnen laten beheren:

Stichting CAV                                                                        Stichting HFH
Linker Rottekade 262                                                           Postbus 9099
3034 CV  Rotterdam                                                            3007 AB  Rotterdam
Tel 088 8 228 228                                                                Tel 010 211 02 33

Deze organisaties bieden de volgende mogelijkheden:

  • Budgetbeheer: Er wordt een beheerrekening geopend op naam van cliënt. Het inkomen wordt hierop gestort en de rekeningen worden betaald.
  • Inkomensbeheer: De volledige financiële administratie wordt uit handen gegeven aan CAV. Vrijstellingen en toeslagen worden aangevraagd. Belastingaangifte wordt gedaan.
  • Beschermingsbewind: Als boven, maar via een beschikking van de rechtbank.

Belastingaftrek

Informatie over belastingaftrek wegens een handicap of chronische ziekte, is te vinden op de website: meerkosten.nl. Het is mogelijk uw belastingaangifte uit te besteden aan een van eerdergenoemde administratiekantoren.

Tarieven

Veel zaken worden vergoed vanuit de Wlz. Een aantal zaken komt voor rekening van de cliënt, zoals bijvoorbeeld was-, reis- en telefoonkosten. Een compleet overzicht is hier te lezen.

Hieronder een aantal vuistregels:

Huur en vaste lasten

Als iemand 24-uur verblijfszorg heeft, zijn de huur en vaste lasten (gas, water, electra) inbegrepen in het Wlz pakket. Als er sprake is van extramurale zorg (scheiden wonen en zorg) betaalt men de woonlasten en vaste lasten zelf.

Algemene ruimten

Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten wordt vergoed voor mensen die wonen vanuit de Wlz op basis van 24-uur verblijf. Cliënten die zorg krijgen op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT) of via een Persoonsgebonden Budget (PGB), krijgen het gebruik van gemeenschappelijke ruimten niet vergoed. Daarom betalen zij daarvoor een bijdrage aan De Overburen.

Voeding

Wanneer een cliënt 24-uur verblijfzorg heeft, wordt het eten en drinken verzorgd. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum (voedingscentrum.nl). Als iemand binnen de 24 uur verblijfszorg zelf zijn/haar maaltijden maakt, dan ontvangt hij/zij hiervoor een maandelijkse vergoeding van De Overburen. Voor cliënten met een VPT, MPT of PGB maakt voeding geen onderdeel uit van het pakket.

Schoonmaak

Het schoonhouden van de woonruimte en de gemeenschappelijke ruimten maakt onderdeel uit van de 24-uur verblijfzorg. In het kader van begeleiding naar meer (of behoud van) zelfredzaamheid worden cliënten , voor zover zij taken zelf kunnen uitvoeren, daarbij ingeschakeld.

Voor cliënten met extramurale zorg hoort de schoonmaak niet in het pakket.

Hulpmiddelen

Voor cliënten die bij De Overburen wonen met een Wlz-indicatie, worden hulpmiddelen door de overheid verstrekt. De Overburen zal samen met u een fysiotherapeut of ergotherapeut inschakelen zodat er een hulpmiddel kan worden aangevraagd. Voor cliënten die Wlz-of Wmo-zorg thuis krijgen, worden de hulpmiddelen vanuit de zorgverzekering of het Wmo loket verstrekt.

Verzekeringen

De Overburen heeft een collectieve inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle cliënten die onder 24-uurs zorg vallen. Zelf aangebrachte verbouwingen vallen niet onder die verzekering. De volgende bedragen worden gehanteerd: WA verzekerde som € 2.500.000,- en Inboedel verzekerde som € 15.000,- per woning.

Iedere cliënt moet zelf een ziektekostenverzekering afsluiten. Een aanvullende verzekering kan vaak wenselijk zijn. De cliënt betaalt daarvoor zelf de premie en de eigen bijdrage. De Overburen adviseert de cliënt of (wettelijk) vertegenwoordiger een uitvaartverzekering af te sluiten of voldoende financiële middelen te reserveren voor een uitvaart. Een hulpmiddel hierbij is het boekje ‘Wensen rondom overlijden’ (te verkrijgen bij de afdeling cliëntbelangen).

Reizen en vervoer

Vervoer naar arts, ziekenhuis of tandarts vallen niet onder de wettelijke (Wlz of Wmo) aanspraak van de cliënt. Dat betekent dat De Overburen deze niet uitvoert of betaalt. Je hebt daarbij wel diverse andere mogelijkheden. Er kunnen zich bijvoorbeeld situaties voordoen dat een taxi nodig is. De kosten van de taxi worden dan zelf betaald. Ook vervoer naar familie, vrienden of vrijetijdsactiviteit is de verantwoordelijkheid van de cliënt en/of de (wettelijk) vertegenwoordiger.

In een aantal gevallen kan een cliënt een beroep doen op een vervoersregeling. Voor meer informatie over vervoer in de regio of buiten de regio (o.a. Valys en BAR vervoer) kunt u informatie krijgen bij de gemeente, loket Wmo. Cliënten kunnen een begeleiderskaart aanvragen, informatie hierover vindt u op www.ovbegeleiderskaart.nl.

 

Layer 1

Wil je meer weten over onze organisatie of dienstverlening? Kom langs voor een kop koffie en we vertellen je graag meer. Neem contact op